0 Produktów
0,00 zł

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Franciszek Tryniecki ModaVie

 

§ 1. Definicje

 1. Sprzedawca - Franciszek Tryniecki ModaVie, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem Roźwienica 177, 37-565 Roźwienica, NIP: 7922023415, REGON: 180649985.
 2. Klient - każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca Konto Klienta lub chcąca złożyć zamówienie.
 3. Konto Klienta – indywidualny profil Klienta, który zawiera jego dane oraz inne zasoby i ustawienia utworzone przez Klienta.
 4. Użytkownik - każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przegląda stronę Sklepu bez rejestracji i logowania.
 5. Formularz rejestracyjny – blankiet wypełniany przez Klienta przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Klienta.
 6. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów i Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 7. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 9. Informacja handlowa - zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) jest to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 10. System teleinformatyczny – zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 243, z późn. zm.).
 11. Sklep (sklep internetowy) - Sklep internetowy ModaVie oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.modavie.pl.
 12. Cookies - pliki tekstowe, w których serwery Sklepu Sprzedawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Klient lub Użytkownik.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

§2. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Sklep oferuje sprzedaż odzieży ciążowej oraz dziecięcej. Sprzedaż jest prowadzona na stronie internetowej www.modavie.pl.
 2. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 3. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży są fabrycznie nowe.
 4. Sklep prowadzi działalność wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres Usług,
  2. warunki świadczenia Usług, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania Umów,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie dostępnym pod adresem www.modavie.pl.
 7. W celu korzystania z Usług Klient powinien posiadać:
  1. przeglądarkę internetową: najnowszą wersję Internet Explorer, najnowszą wersję Mozilla Firefox, najnowszą wersję Google Chrome, najnowszą wersję Opera,
  2. włączoną obsługę Java Script,
  3. aktywny Adres e-mailowy.
 8. Informacje o produktach oraz ich cenach, które są prezentowane na stronach Sklepu, dotyczące sprzedaży wysyłkowej (zawarcie umowy sprzedaży na odległość), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze informacje stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Umowę sprzedaży produktów na odległość można zawrzeć składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@modavie.pl
 10. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej, poczty e-mail albo telefonu uważa się za złożone skuteczne po podaniu danych wymaganych do zrealizowania zamówienia oraz po wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 11. Dane osobowe, o których mowa w ust. 10 zawierają:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. Adres e-mail Klienta,
  3. nr telefonu kontaktowego Klienta,
  4. adres, na który ma być zrealizowana dostawa (ulica i nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
 12. Podstawowym dowodem zakupu jest faktura VAT. Zapis ten nie wyłącza uprawnień konsumentów wynikających z przepisów prawa.
 13. Sklep wykorzystuje pliki Cookies w celu zwiększenia wygody użytkowania Klientów, do sporządzania statystyk oraz do celów marketingowych najbardziej zbliżonych do oczekiwań Klienta. Pliki Cookies nie gromadzą danych osobowych ani w żaden inny sposób nie ingerują w System informatyczny Klienta, w tym zainstalowane oprogramowanie i mogą być w każdym czasie usunięte.
 14. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies oraz możliwość określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.
 15. Niniejszy Regulamin udostępnia się nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
 16. Zakazane jest wysyłanie treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych lub mogących wprowadzić błąd.

 

§3. Rejestracja

 

 1. Poniżej zawarto postanowienia dotyczące warunków zawierania i rozwiązywania Umów pomiędzy Sprzedawcą a Klientami.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie dostępnym pod adresem www.modavie.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.
 3. Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego można złożyć po zarejestrowaniu się do Sklepu.
 4. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mailowy sklep@modavie.pl
 5. Rejestracja w serwisie Sklepu jest dobrowolna, a po zarejestrowaniu tworzone jest Konto Klienta.
 6. Rejestracja odbywa się poprzez Formularz rejestracyjny, aktywujący się po kliknięciu na przycisk „Rejestracja” na stronie Sklepu. W celu zakończenia rejestracji należy podać aktywny Adres e-mailowy oraz wybrać hasło. Po zakończeniu rejestracji Klient może zalogować się na swoje Konto używając loginu – adresu e-mailowego oraz hasła.
 7. Przy rejestracji należy podać dane, o których mowa w §2. ust. 11.
 8. Wszystkie dane podane przy rejestracji Klient może edytować. Dostęp do danych ma Sprzedawca oraz Klient w każdym czasie.
 9. Konto aktywowane jest przez wysłanie linku aktywacyjnego na wskazany przez Klienta Adres e-mail po czym niezbędne jest kliknięcie w otrzymanym w wiadomości e-mail link. W razie pozostawienia nieaktywnego konta przez okres 14 dni (brak kliknięcia w przysłany w wiadomości e-mail link), konto zostaje skasowane, a przesłany link traci swoją ważność.
 10. W przypadku wygaśnięcia Umowy Konto zostaje skasowane wraz z danymi do niego wprowadzonymi.
 11. Wraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient składa następujące oświadczenia:
  1. zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę złożenia Zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość;
  2. korzystam z usług dobrowolnie;
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;
  4. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.

 

§4. Zamówienie

 

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu korzystając ze strony Sklepu lub poczty elektronicznej oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu 666 650 400. Zamówienia będą realizowane w godzinach od 9:00 do 17:00.
 2. Do dokonania zamówienia niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mailowego oraz telefonu kontaktowego.
 3. Informacja o dostępności towaru zostanie zamieszczona w opisie sprzedawanych towarów. Sprzedawca zastrzega, że w razie braku faktycznej dostępności towaru, a błędnym oznaczeniu jego dostępności na stronie Sklepu powiadomi o tym fakcie Klienta lub Użytkownika niezwłocznie i wskaże możliwe rozwiązania.
 4. Zamówienie zostanie anulowane automatycznie w terminie 5 dni z uwagi na następujące uchybienia:
  1. błędnie podany Adres e-mailowy lub numer telefonu kontaktowego, uniemożliwiające kontakt z Klientem;
  2. brak opłacenia zamówienia (nie dotyczy opcji „za pobraniem”).
 5. Zamówienia są realizowane tylko po dokonaniu opłaty (data księgowania) za wyjątkiem formy płatności „za pobraniem”. Przy płatności kartą płatniczą realizacja zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji z banku.
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 §1 KC, która wiąże strony w terminie 1 dnia roboczego i zawiera:
  1. wybór towaru spośród towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, wraz z wyborem możliwych cech (model, kolor, wielkość, itp.);
  2. dodania towaru do koszyka, w którym Klient gromadzi przedmioty będące obiektem zamówienia, towary można do koszyka dodawać, usuwać oraz zwiększać i zmniejszać ich liczbę;
  3. zalogowania do Konta;
  4. wybrania sposobu zapłaty;
  5. potwierdzenia zamówienia.
 7. W terminie jednego dnia roboczego Sprzedawca odpowie na złożone zamówienie.

 

§5. Formy płatności

 

 1. W Sklepie Internetowym istnieją następujące możliwości dokonywania płatności za towary:
  1. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy. Numer konta zostanie przesłany e-mailem potwierdzającym zamówienie i jest on dedykowany do każdego zamówienia;
  2. Przelew elektroniczny – obsługiwany przez firmę eCard SA

ePrzelewy:

 • mTransfer (mBank)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.)
 • Płacę z Nordea (Nordea)
 • Przelew24 (BZ WBK)
 • Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy)
 • Przelew z BPH
 • Płacę z iPKO (PKO BP S.A)
 • Płacę z Inteligo (Inteligo)
 • Pekao24przelew
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.)
 • Płacę z Alior Sync (Alior Bank S.A.)
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.)
 • Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.)
 • Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.)
 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
 • Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.)
 • db Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.)
 • iKO  (PKO BP S.A)
 • Płacę z INVEST-BANKIEM (Invest Bank S.A.)
 • PeoPay (Bank PeKaO S.A.)
 • Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.)
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.)
 1. Karta płatnicza - operatorem płatności jest firma eCard SA

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. Płatności za pobraniem. Należy doliczyć zryczałtowane koszty tej formy płatności w wysokości 17 zł brutto.

 

§6. Dostawa

 

 1. Sklep realizuje wyłącznie te zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Polski.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3. Dostawa będzie realizowana za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej zgodnie z wyborem Klienta z opcji dostępnych w Sklepie Internetowym.
 4. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej i poczty polskiej(Kurier48) są ubezpieczone.
 5. W dniu nadania paczki Klient lub Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Śledzenie przesyłki jest możliwe na stronie firmy kurierskiej i poczty polskiej.
 6. Koszty transportu wyświetlane są przy każdym produkcie i naliczane są przy finalizowaniu zamówienia. Ostateczny koszt dostawy zostanie podany po wybraniu wszystkich produktów.

 

§7. Rezygnacja

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie lub na adres e-mail sklep@modavie.pl przed upływem terminu. Wzór odstąpienia od Umowy lub umowy sprzedaży w możliwej do zapisu i wydruku formie dostępny tutaj formularz zwrotu.
 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres wskazany w ust. 3,w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zmian wynikających ze zwykłego zarządu, jaki otrzymał od Sprzedawcy. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także jeśli jest to możliwe, oryginalne opakowanie,  również wtedy, gdy zostało uszkodzone w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 3. Zwrot towaru należy dokonać na adres Sklepu: ModaVie, Roźwienica 177, 37-565 Roźwienica.
 4. Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zapłaconej kwoty następuje na rachunek karty, użytej do tej płatności.
 6. Zwrotowi podlegają wszystkie świadczenia wynikające ze złożonego zamówienia, w tym poniesiony koszt dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas.
 7. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty zostaje dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, na podany przez Konsumenta numer konta bankowego. W sytuacji gdy płatność nastąpiła przy uzyciu karty płatniczej zwrot zapłaconej kwoty dokonywany jest na rachunek karty, użytej do tej płatności.

 

§8. Reklamacja

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
 2. Klient posiada uprawnienie do złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy sprzedaży oraz wykonania Umowy.
 3. Rękojmia - sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanego towaru.
 4. Gwarancja - dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy.
 5. Reklamację  należy składać:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy,
  2. droga mailową na adres sklep@modavie.pl
 6. Klient lub Użytkownik składający reklamację dla usprawnienia procedury powinien wypełnić formularz reklamacyjny.
 7. Sprzedawca, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży.
 8. Okres trwania uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową wynosi co najmniej 2 lata.
 9. Klientowi przysługują uprawnienia za niezgodność towaru z umową sprzedaży oraz ew. z gwarancji, jednak w tym samym czasie może wykonywać tylko jedno uprawnienie.
 10. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania kupującego. Jeśli w tym czasie tego nie zrobi, uznaje się, że żądanie zostało przez niego uznane za zasadne.
 11. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową Konsument może żądać:
  1. nieodpłatnej naprawy;
  2. wymiany na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego produktu;
  3. może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić (pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Konsumenta nr rachunku bankowego).

 

§9. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych jest Franciszek Tryniecki ModaVie, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem Roźwienica 177, 37-565 Roźwienica, NIP: 7922023415, REGON: 180649985.
 2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia za jego zgodą wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz zaznaczenia odpowiedniego oświadczenia.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klientów osobom trzecim, tylko i wyłącznie, w celu przetwarzania i realizacji zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.
 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych i w innych celach, jedynie za zgodą Klienta wyrażoną za pomocą odpowiedniego oświadczenia.
 7. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Klient  może wyrazić zgodę na wysyłanie mu newslettera Sklepu oraz na wysyłanie mu innych Informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
 9. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sklepu Internetowego oraz innych Informacji handlowych.
 10. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów określa Polityka Prywatności.

 

§10. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.modavie.pl lub w trakcie procesu rejestracji.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 4. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Sprzedawca informuje Klientów, że na ich żądanie, w dowolnej formie, poinformuje ich o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, Umowy oraz umowy sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie naruszą praw Klientów wynikających ze złożonych zamówień przed wprowadzeniem tychże zmian. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie głównej sklepu. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji o zmianach (zestawienie zmian) na stronie głównej sklepu co najmniej 14 dni przed zmianą. Klienci, którzy posiadają konto klienta zostaną o zmianie Regulaminu powiadomieni pocztą elektroniczną (e-mailem), wysłanym na konto podane w formularzu rejestracyjnym, co najmniej na 14 dni przed zmianą. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez wysłanie e-maila z informacją zawierającą zwrot „Nie akceptuję zmian Regulaminu” albo poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, przesłany e-mailem z informacjami o zmianach, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie.
 7. Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 8. Regulamin, Umowy oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.